مسافران شهرعشق این وبلاگ متعلق به گروه نسیم چت می باشدامیدوارم لحظات خوشی را در این مکان سپری نمایید http://mosaferashq.mihanblog.com 2019-10-12T09:16:47+01:00 text/html 2015-05-03T07:19:36+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im معجون آرامش http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1108 <p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(254, 254, 253);"><font color="#FFCC33" size="4"><strong><span dir="ltr"><br></span></strong></font></p><font color="#FFCC33" size="4"> </font><p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 15.6pt; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(254, 254, 253); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#FFCC33" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong>روزی انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانه ای تاریک به زندانش فکند و فرمود او را به زنجیر بستند.چون روزی چند بر این حال بود،کسری کسانی را فرستاد تا از حالش پرسند. آنان بزرگمهر را دیدند با دلی قوی و شادمان.بدو گفتند:در این تنگی و سختی تو را آسوده دل می بینم</strong><strong>!</strong></font></p><font color="#FFCC33" size="4"> </font><p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(254, 254, 253);"><font color="#FFCC33"><br><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong><br> </strong><strong>گفت:معجونی ساخته ام از شش قسمت و به کار می برم و چنین که می بینید مرا نیکو می دارد</strong><strong>.<br> <br> </strong><strong>گفتد:&nbsp;</strong></font></font></p><font color="#FFCC33" size="4"> </font><p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(254, 254, 253);"><font color="#FFCC33" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong>آن معجون را شرح بازگوی که ما را نیز هنگام گرفتاری به کار آید</strong><strong><br> <br> </strong><strong>گفت:آری جزء نخست اعتماد بر خدای عز وجل است ،دوم آنچه مقدر است بودنی است،سوم شکیبایی برای گرفتار بهترین چیزهاست.چهارم اگر صبر نکنم چه کنم،پس نفس خویش را به جزع و زاری بیش نیازارم،پنجم آنکه شاید حالی سخت تر از این رخ دهد.ششم آنکه از این ساعت تا ساعت دیگر امید گشایش باشد .<br></strong></font></p><p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(254, 254, 253);"><font color="#FFCC33" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong>چون این سخنان به کسری رسید او را آزاد کرد و گرامی داشت.</strong></font></p> text/html 2015-05-03T07:16:54+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im دزد باورها http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1107 <p class=" "><font color="#CC33CC"><b><font size="4"><span style="font-family: " dir="rtl" lang="AR-SA">گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند</span><span>.</span></font></b></font></p><font color="#CC33CC"><b><font size="4"> </font></b></font><p style="text-align: right;" class=" " align="right"><font color="#CC33CC"><b><font size="4"><span style="font-family: " dir="rtl" lang="AR-SA">او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟</span></font></b></font></p><font color="#CC33CC"><b><font size="4"> </font></b></font><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><font color="#CC33CC"><b><font size="4"><span style="font-size: 12pt; font-family: " lang="AR-SA">گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال خللی می یافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است. </span></font></b></font></p> text/html 2014-03-29T18:47:32+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im دورویی http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1106 <font style="color: rgb(255, 102, 0);" size="4">جالب است که انسانها دو چشم دارند <br><br>ولی با یک چشم به دیگران می نگرند<br><br> و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند<br><br>&nbsp;اما دورویی می کنند<br><br><br></font><img alt=""><img alt=""><div id="irc_mimg"><a href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;docid=2AVdVYIyTdpLuM&amp;tbnid=u9pIIX9y0cpcQM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.jazabe.com%2F%25DA%25AF%25D9%2584%25DA%2586%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25DB%258C%25DA%25A9-%25D9%2588-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587.html&amp;ei=9xQ3U96gCOHNsQT404CgBw&amp;bvm=bv.63808443,d.dmQ&amp;psig=AFQjCNEkVlv-uogUjAfdaLYQRusWAfhdHQ&amp;ust=1396205136834355" style="border: 0pt none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 0px;" class="irc_mut" src="http://www.jazabe.com/upload/2013/08/pic_92_05-3.jpg" id="irc_mi" width="351" height="393"></a></div> text/html 2014-03-01T14:44:27+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im عشق یعنی http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1104 <font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><font color="#C0C0C0"><span style="font-size: 8pt;"><font color="#C0C0C0"><p style="color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><font size="4"><strong><em><sup>عشق یعنی</sup></em><sup> چون محمد پا به راه</sup></strong></font></p><p style="color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><font size="4"><strong><em><sup>عشق یعنی</sup></em><sup> همچویوسف قعر چاه</sup></strong></font></p><p style="color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><font size="4"><strong><em><sup>عشق یعنی</sup></em><sup> بیستون کندن به دست</sup></strong></font></p><p style="color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><font size="4"><strong><em><sup>عشق یعنی</sup></em><sup> زاهد اما بت پرست</sup></strong></font></p><p style="color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><font size="4"><strong><em><sup>عشق یعنی</sup></em><sup> همچو من دریا شدن</sup></strong></font></p><p style="color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><font size="4"><strong><em><sup>عشق یعنی</sup></em><sup> قطره و دریا شدن</sup></strong></font></p><p style="color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><font size="4"><strong><em><sup>عشق یعنی</sup></em><sup> یک شقایق غرق خون</sup></strong></font></p><p style="color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><font size="4"><strong><em><sup>عشق یعنی</sup></em><sup> درد و محنت در درون</sup></strong></font></p><p style="color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><font size="4"><strong><em><sup>عشق یعنی</sup></em><sup> یک تبلور یک سرود</sup></strong></font></p><p style="color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><font size="4"><strong><em><sup>عشق یعنی</sup></em><sup> یک سلام و یک درود</sup></strong></font></p><p align="right"><strong><img src="http://s2.picofile.com/file/7351803010/Image00079.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></strong> <br></p></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-03-01T14:37:36+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im هوای دیروز http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1103 <font style="color: rgb(255, 102, 0);" color="#C0C0C0"><div class="postbody"><span style="font-size: 8pt;"><font size="3"><em><strong><img src="http://axgig.com/images/84822185659785695753.jpg" width="442" height="300"></strong></em></font><p><font size="3"><em><strong>راستی خدا</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> دلم هوای دیروز را کرده</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> هوای روزهای کودکی را</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> الفبای زندگی را</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> میخواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستند</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> دلم میخواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> هر چه میخواهید بکشید</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> آن را نچینم</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> دلم میخواهد …</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> می شود باز هم کودک شد؟؟</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong> راستی خدا!</strong></em></font></p><p><font size="3"><em><strong><br></strong></em></font></p><font size="3"><em><strong> دلم فردا هوای امروز را می کند؟؟؟؟؟؟؟</strong></em></font></span></div></font> text/html 2014-03-01T14:33:19+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im بارون http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1102 <p style="text-align: center;"><font size="5">تو این هوای دلگیر</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">بارون نزن به شیشه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">زخم نگاه لیلی</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">با خنده خوب نمیشه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">تو خلوتی که دارم</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">با عکس خوب یارم</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">ساعات رفتنش رو</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">با بوسه میشمارم</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">سهم من از نگاهش </font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">اشکای رو زمینه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">ظلمه ولی گمونم</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">تاوان عشق همینه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">بارون نزن به شیشه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">بذار بخوابه این دل</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">شاید تو خواب و رویا</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5">یه جوری حل شه مشکل</font></p><p style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></p><p><br></p><p> </p> text/html 2014-03-01T14:30:05+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im سکوت http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1101 <div style="color: rgb(255, 153, 0);" class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p><font size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">تو این سکوت لعنتی</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">که ابتداش فصل غمه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">با بغضی از خود خدا </font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">دلم گرفته از همه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">دلخوشی شبا فقط</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">مرگ گلای مریمه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">تعداد آدمای خوب </font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">دور و برم خیلی کمه</font></p><p style="text-align: left;"><font size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">تصویر روزگار من </font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">یه اشک سرد و مبهمه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">ساده بگم که زندگیم</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">نمایی از جهنمه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></p><div style="text-align: center;"><font size="4">خسته شدم خدایا</font></div><p style="text-align: center;"><font size="4">دلم یه دریای غمه</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">طوری که عشق تو برام</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">یه آرزو - یه مرهمه</font></p></div></div> text/html 2014-02-23T13:53:48+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im قمار عشق http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1100 <div style="color: rgb(204, 51, 204);" class="TopPost"> <div class="TopPost2"><div class="Post-title"><font size="4"><a href="http://b10411.blogfa.com/post-397.aspx"><br></a></font></div></div> </div> <font style="color: rgb(204, 51, 204);" size="4"> گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت</font><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">سالها هست که از دیده‌ی من رفتی لیک</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;دلم از مهر تو آکنده هنوز</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;دفتر عمر مرا</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;دست ایام ورقها زده است</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;زیر بار غم عشق قامتم خم شد و پشتم بشکست</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;در خیالم اما</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;همچنان روز نخست تویی آن قامت بالنده هنوز</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;در قمار غم عشق</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;دل من بردی و با دست تهی</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;منم آن عاشق بازنده هنوز</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;گر که گورم بشکافند عیان می‌بینند</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;زیر خاکستر جسمم باقیست</font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;آتشی سرکش و سوزنده هنوز </font></p> text/html 2012-10-21T07:22:52+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im گل سرخ http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1099 <DIV id=pid_38322 class=post_body> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3>گل سرخی به او دادم . گل زردی به من داد...!!!</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3>برای یك لحظه ی ناتمام قلبم از طپش افتاد ... !!!</FONT></SPAN></DIV><FONT size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">با تعجب پرسیدم : مگر از من متنفری ... ؟؟؟</SPAN> <BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">گفت: نه ؛ باور كن ... نه !!! </SPAN><BR>ولی چون تورا واقعا دوست دارم نمی خواهم</FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.roozgozar.com/" target=_blank><FONT size=3><IMG border=0 alt="[تصویر: www.roozgozar.com-328.gif]" src="http://www.roozgozar.com/piczibasazi/animator-girl/01/www.roozgozar.com-328.gif"></FONT></A><FONT size=3> </FONT></DIV><FONT size=3> پس از آنكه<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> از لبانم كام گرفتی برای پیدا كردن گل زرد ؛ زحمتی به </SPAN>خود هموار كنی ... </FONT></DIV> text/html 2012-10-19T07:21:34+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im یه وقتهایی حس غصه خوردن نداری http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1098 <DIV id=pid_38208 class=post_body><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="COLOR: #0000cd"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>شبها</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>زیر دوش آب سرد</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>گریه میکنم بـغـــــضهایم را</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>هیــــچ کس ، اشکهای بی کسی ام را نــمیبیند</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>با حق به جانبی میگویند . . .</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>خیلی خوشی . . .</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>خوشی زده زیر دلــــت !</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>هه ...</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>میخواهم تو اینگونه بیندیشی</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>آری من خیلی خوشم</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff9900 size=3>انقدر که از خوشی، سرخوشم </FONT></DIV></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> text/html 2012-10-17T07:19:13+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im تو را به کسی میدهم که از من عاشقتر باشد http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1097 <FONT size=3>من تو را به کسی هدیه می دهم که از من عاشق تر باشد و از من برای تو مهربان تر.<BR><BR>من تو را به کسی هدیه می دهم که صدای تو را از دور، در خشم، در مهربانی <BR>، در دلتنگی، در خستگی، در هزار همهمه ی دنیا، یکه و تنها بشناسد. <BR><BR>من تو را به کسی هدیه می دهم که راز معصومیت گل مریم و تمام <BR><BR>سخاوت های عاشقانه این دل معصوم دریایی را بداند؛ و ترنم دلپذیر هر آهنگ <BR><BR>، هر نجوای کوچک، برایش یک خاطره باشد <BR>. <BR>او باید از نگاه سبز تو تشخیص بدهد که امروز هوای دلت آفتابی است <BR><BR>؛ یا آن دلی که من برایش می میرم، سرد و بارانی است. <BR><BR>ای.... ،ای بهانه ی زنده بودنم؛ من تو را به کسی هدیه می دهم <BR><BR>که قلبش بعد از هزار بار دیدن تو، باز هم به دیوانگی و بی پروایی اولین نگاه من بتپد <BR><BR>. همان طور عاشق، همان طور مبهوت و مبهم... <BR><BR>تو را با دنیایی حسرت به او خواهم بخشید؛ <BR><BR>ولی آیا او از من عاشق تر و از من برای تو مهربان تر است؟ <BR><BR>آیا او بیشتر از من برای تو گریسته است؟؟ نه... هرگز...هرگز <BR><BR>ولی، تو در عین ناباوری، او را برگزیدی... <BR><BR>می دانم... من دیر رسیدم...خیلی دیر...خیلی... <BR><BR>یك بار دیگر بگذار بی ادعا اقرار كنم كه هر روز دلم برایت تنگ می شود. <BR><BR>روزهایی که تو را نمی بینم، به آرزوهای خفته ام می اندیشم، به فاصله بین من و تو،... <BR><BR>هر روز به خود می گویم کاش شیشه عمر غرورم را شکسته بودم <BR><BR>کاش به تو می گفتم که عاشقانه دوستت دارم تا ابد...<BR></FONT><BR><BR> text/html 2012-10-15T07:18:15+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im کاش وقتی اسمان بارانیست http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1096 <DIV id=pid_38350 class=post_body><FONT size=4><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">کاش وقتی اسمان بارانی است</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">از زلال چشمهایش تر شویم</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">وقته پاییز از هجوم دست باد</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">کاش مثل پونه ها پر پر شویم</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">کاش اشکی قلبمان را بشکند</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">با نگاه خسته ای ویران شویم</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">کاش وقتی شاپرک ها تشنه اند</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">ما به جای ابرها گریان شویم</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">کاش وقتی ارزویی می کنیم</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">از دل شفافمان هم رد شود</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">مرغ امین هم از ان جا بگذرد</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"><SPAN style="FONT-SIZE: large">حرف های قلبمان را بشنود</SPAN></SPAN></FONT><BR><SPAN style="COLOR: #4b0082"></SPAN></DIV> text/html 2012-10-13T07:17:08+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im در کار عشق ما همیشه اما بود http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1095 <DIV id=pid_38361 class=post_body> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">در کار عشق ما همیشه اما بود</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">بی جانی ریشه از ساقه پیدا بود</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">آن شب که گفتی باورم کن با تو میمانم</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">دلواپسی های من از صبح فردا بود</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">آن شب که گفتی با تو هستم تا که دنیا هست</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">باور نکردم گرچه این جمله زیبا بود</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">در عمق دریا هرگز یک قطره پیدا نیست</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">پایان عشق ما پایان دنیا نیست</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">مثل زلال آب من باورت کردم</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">مینای یک رنگی در ساغرت کردم</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">سلطان قلب خود تاج سرت کردم</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">در چشم دل تا خود پیغمبرت کردم</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">آن شب که گفتی باورم کن با تو میمانم</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">دلواپسی های من از صبح فردا بود</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">آن شب که گفتی با تو هستم تا که دنیا هست</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">باور نکردم گرچه این جمله زیبا بود</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">در عمق دریا هرگز یک قطره پیدا نیست</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #2f4f4f"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">پایان عشق ما پایان دنیا نیست</SPAN></SPAN></DIV></DIV> text/html 2012-10-11T07:16:02+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im کوچیکم کرد http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1094 <SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><FONT color=#cc33cc><FONT size=4>میدونی ....<BR><BR>تـــودنیا هیــچ چیــز غیــــر قابل توضیح تــر از ایـــن اتفاق نیستـــ که<BR><BR>اونیکه مــــــــــن بزرگش کـردم ؛<BR><BR>کـــوچـــیکـــم کـــــــــرد . . . ! </FONT><BR><BR></FONT></SPAN></SPAN> text/html 2012-10-10T07:03:12+01:00 mosaferashq.mihanblog.com na30im ای کاش http://mosaferashq.mihanblog.com/post/1093 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#cc33cc size=4>ای کاش که دست کم سرابم باشی </FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#cc33cc size=4></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#cc33cc size=4>یک &nbsp;شاخه ی گل لای کتابم باشی </FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#cc33cc size=4></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#cc33cc size=4>در این همه تاریکی مطلق ای کاش</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#cc33cc size=4></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#cc33cc size=4>خورشید که نه چراغ خوابم باشی</FONT></DIV>